§ 1

Postanowienia wstępne

 1. 1. Poniższy Regulamin określa zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Termoregulatory.pl. Korzystanie ze Sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. 2. Sklep internetowy Termoregulatory.pl, dostępny pod adresem internetowym http://termoregulatory.pl/pl/, prowadzony jest przez Jakuba Szczerba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Termipol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 575-180-10-22, REGON 362191270.
 3. 3.Treść Regulaminu jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępna w witrynie internetowej https://termoregulatory.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu.html, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odczytanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2

Definicje

 1. Konstument – Klient będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu albo zainteresowany korzystaniem z Serwisu, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową)
 2. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 3. Cena – rozumie się przez to cenę wyrażoną w złotych polskich. Cena Produktu podana jest jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient - osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Konto użytkownika (Konto) - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Sprzedawca - Jakuba Szczerba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Termipol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 13. Sklep internetowy (Sklep) - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://termoregulatory.pl/pl/.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Zamówienia składane są za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika przez Formularz rejestracji, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Powstańców Śl. 64/42-700 Lubliniec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@termipol.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 34 39 30 015
 4. Numer fax Sprzedawcy : 34 39 30 015
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32 1050 1155 1000 0092 1478 2709
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8-16

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, (zalecana przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej);
  4. program do odczytu plików w formacie PDF.
 6. Do obowiązków Klienta należy:
  1. niekorzystanie ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy, a w szczególności niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w tym np. treści zniesławiających, propagujących przemoc;
  2. poszanowanie dóbr osobistych oraz innych praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie specjalnego oprogramowania lub urządzeń;
  4. nierozsyłanie i niezamieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) lub niechcianej korespondencji;
  5. takie korzystania ze Sklepu Internetowego, które nie będzie uciążliwe dla innych Klientów i dla Sprzedawcy;
  6. prawidłowe (zgodne z instrukcją obsługi) korzystanie z Towarów oraz ich prawidłowa konserwacja.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Umowa ta będzie świadczona do czasu usunięcia Konta albo do czasu przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, a w tym ich opisy, parametry techniczne i cechy użytkowe oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne na stronach Sklepu są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie Konta.
 4. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/ów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej staje się wiążąca dla Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca wyśle potwierdzenie, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Jeśli Kupujący jest Konsumentem, Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia, wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza, że zapoznał się z pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarczy wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT.
 6. Klient ma obowiązek podania poprawnych danych do wystawienia i doręczenia faktury VAT.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. dodać Produkt do Koszyka;
  2. kliknąć przycisk "Potwierdzam zamówienie";
  3. założyć Konto Klienta;
  4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
  6. wybrać sposób płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów do Klienta, wynikłe nie z jego winy.
 9. Jeśli Klientem nie jest Konsument, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego (Klienta).
 10. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek wysłanych za pobraniem.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Przesyłkę do paczkomatów,
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem prowadzenia działalności
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4. Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Koszty dostawy dotyczą wyłącznie terytorium Polski. W innych przypadkach koszty i warunki dostawy będą uzgadniane indywidualnie.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży lub od Umowy - bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług - od dnia jej zawarcia.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być sformułowane przez Klienta samodzielnie, albo może być to wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 7.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej, przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub złożone osobiście.
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.;
  4. zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10

Zgoda na przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub innych form kontaktu – w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Sprzedawca zbiera dobrowolnie podane przez Użytkowników informacje. Usługodawca może też zapisać informacje o parametrach połączenia jak np. adres IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz wykorzystać je w celach bezpieczeństwa.
 5. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym. Sprzedawca stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, a także przed nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia Umowy. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. W przypadku zmiany danych Klient, powinien dokonać ich modyfikacji w Serwisie.
 8. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności.

§ 11

Własność intelektualna

 1. Prawa do zawartości strony internetowej Termoregulatory.pl, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Sprzedawcy bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.

§ 12

Polityka ekologiczna

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznakowany symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, wskazującym na selektywne zbieranie tegoż sprzętu. Symbol jest umieszczony na naszym sprzęcie (opakowaniu), o ile pozwalają na to wymiary urządzenia:
  1. Symbol ten oznacza, że urządzenie podlega dyrektywie UE o odpadach elektrycznych i elektronicznych i nie może być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi po jego użyciu.
  2. Aby chronić nasze środowisko, niepotrzebne urządzenie należy oddać do punktu zbiórki. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl
 3. W przypadku sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, każdy sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem firmy.
 4. Ewentualną chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres Powstańców Śl. 64/Lubliniec lub telefonicznie pod numerem +48 34 39 30 015.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.