§ 1

Postanowienia wstępne

 1.  Poniższy Regulamin określa zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Termoregulatory.pl.
 2. Sklep internetowy Termoregulatory.pl, dostępny pod adresem internetowym http://termoregulatory.pl/pl/, prowadzony jest przez Jakuba Szczerba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Termipol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 575-180-10-22, REGON 362191270.

 

§ 2

Definicje

 1. Cena – rozumie się przez to cenę wyrażoną w złotych polskich. Cena Produktu podana jest jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konto użytkownika (Konto) - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sprzedawca - Jakuba Szczerba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Termipol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 11. Sklep internetowy (Sklep) - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://termoregulatory.pl/pl/.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Zamówienia składane są za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika przez Formularz rejestracji, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

                               

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Powstańców Śl. 64/42-700 Lubliniec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@termipol.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 34 39 30 015
 4. Numer fax Sprzedawcy : 34 39 30 015
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32 1050 1155 1000 0092 1478 2709
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8-16

 

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1.  W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. dodać Produkt do Koszyka;
  2. kliknąć przycisk "Potwierdzam zamówienie";
  3. założyć Konto użytkownika;
  4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
  6. wybrać sposób płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów do Klienta, wynikłe nie z jego winy.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Przesyłkę do paczkomatów,
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem prowadzenia działalności
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4. Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Koszty dostawy dotyczą wyłącznie terytorium Polski. W innych przypadkach koszty i warunki dostawy będą uzgadniane indywidualnie.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, poprzez przesłanie oświadczenia do Sprzedawcy (dane Sprzedawcy: § 3). Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym opakowania i zabezpieczenia towaru), także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

§ 9

Reklamacja, gwarancja, zwroty

 1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, a Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Klient może zgłosić reklamację dotycząca jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia, a także warunków dostawy w formie pisemnej w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu ze złożonym Zamówieniem (jakościowe, ilościowe), wypełnić protokół szkody wraz z kurierem oraz zobowiązany jest do przekazania informacji Sprzedawcy zgodnie z pkt 1 nie później niż 3 dni robocze od daty dostawy.
 4. W przypadku, gdy Klient stwierdza wadę już po odjeździe kuriera, powinien on skontaktować się z kurierem telefonicznie i wezwać go do sporządzenia protokołu szkody.
 5. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Produktu i Produkt jest wolny od wad.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane dotyczące zamówienia, numer faktury, opis wady i/lub dokumentację zdjęciową oraz żądanie Klienta.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, a tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami.
 8. W przypadku uznania reklamacji, Cena oraz koszty zwrotu Produktu zostaną zwrócone na rachunek bankowy maksymalnie do 30 dni roboczych od uznania reklamacji. Podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz zwrotu środków z numerem rachunku bankowego Klienta.
 9. Towary zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

Zgoda na przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub innych form kontaktu – w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Sprzedawca zbiera dobrowolnie podane przez Użytkowników informacje. Usługodawca może też zapisać informacje o parametrach połączenia jak np. adres IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz wykorzystać je w celach bezpieczeństwa.
 5. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym. Sprzedawca stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, a także przed nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia Umowy. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. W przypadku zmiany danych Klient, powinien dokonać ich modyfikacji w Serwisie.
 8. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności.

 

§ 11

Własność intelektualna

 1. Prawa do zawartości strony internetowej Termoregulatory.pl, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Sprzedawcy bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.

 

§ 12

Polityka ekologiczna

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznakowany symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, wskazującym na selektywne zbieranie tegoż sprzętu. Symbol jest umieszczony na naszym sprzęcie (opakowaniu), o ile pozwalają na to wymiary urządzenia:
  1. Symbol ten oznacza, że urządzenie podlega dyrektywie UE o odpadach elektrycznych i elektronicznych i nie może być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi po jego użyciu.
  2. Aby chronić nasze środowisko, niepotrzebne  urządzenie należy oddać do punktu zbiórki.  Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl
 3. W przypadku sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, każdy sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem firmy.
 4. Ewentualną chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres Powstańców Śl. 64/Lubliniec lub telefonicznie pod numerem +48 34 39 30 015.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.